Tempi
Search
K
Comment on page

Quản lý popup

Cách truy cập

  • Truy cập website cần thiết lập popup
Lựa chọn website
  • Chọn menu Quản lý popup bên trái để xem danh sách các smart popup hiện có của website

Thao tác với danh sách

Menu quản lý danh sách smart popup
Trong danh danh sách popup, bạn có thể:
  • Click vào tên popup để truy cập màn hình chỉnh sửa thiết kế cho popup (2)
  • Chỉnh sửa nhanh thông tin popup hoặc xóa popup (3)
  • Thêm mới 1 popup (4), xem tiếp tại Tạo mới popup

Trạng thái popup và thời gian hiển thị

Việc hiển thị popup sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố là trạng thái và thời gian hiển thị:
Trạng thái popupu
Thời gian hiển thị của popup
Kết quả
Bản nháp (vô hiệu)
Đang trong thời gian hiển thị
❌ Không hiển thị popup
Bản nháp (vô hiệu)
Không trong thời gian hiển thị
❌ Không hiển thị popup
Hoạt động
Đang trong thời gian hiển thị
✅ Hiển thị popup
Hoạt động
Không trong thời gian hiển thị
⏰Lên lịch và chờ đến đúng thời gian sẽ hiển thị