Nhảy tới nội dung

Form Thông Tin

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Form trên Trình kéo thả Website/Landing page

1. Cách thêm Phần tử

Bước 1 - Thêm phần tử: Kéo thả phần tử Vòng quay may mắn vào trang thiết kế tương tự như cách thêm các phần tử khác tại đây.

Bước 2 - Mở bảng cài đặt: Click trực tiếp vào phần tử Form để mở bảng cài đặt

Bạn có thể chỉnh sửa form (theo thứ tự từ trái qua phải):

 • Thay đổi ảnh nền của form thông tin
 • Thay đổi màu nền, màu viền, màu bóng và độ bóng của form thông tin
 • Lưu dữ liệu: Lưu thông tin khách hàng về Email/Google Sheet/API
 • Phản hồi: Cấu hình Popup hoặc Trang cảm ơn sau khi khách hàng điền form thông tin
 • Thêm trường: Cài đặt các trường thông tin cần thu thập
 • Cài đặt nâng cao
 • Nhân bản
 • Xoá

2. Cài đặt phần tử

Lưu dữ liệu:

Bạn có thể lưu thông tin của khách hàng điền form qua 03 hình thức Gmail, Google Sheet và API.

Phản hồi:

Sau khi khách hàng hoàn thành điền form thông tin, bạn có thể cấu hình Popup hoặc Trang cảm ơn để thông báo khách hàng đã điền form thành công hoặc thất bại.

Bạn có thể cấu hình Popup cảm ơn (theo thứ tự từ trên xuống dưới):

 • Tên của Popup
 • Click chuột vào biểu tượng để hiển thị icon đóng popup
 • Click chuột vào biểu tượng để popup hiện lên khi vào trang
 • Click chuột vào biểu tượng để popup hiện lên khi thoát trang
 • Hiện khi cuộn đến: Chọn vào mã mà hệ thống đã tự động gán cho form thông tin, popup sẽ tự động hiện lên khi cuộn đến form này
 • Chiều rộng của popup được hiển thị theo thông số pixel
 • Chiều cao của popup được hiển thị theo thông số pixel
 • Màu backdrop: Là màu nền xung quanh popup khi popup được hiển thị
 • Vị trí: Vị trí hiển thị của popup

Cấu hình Popup thất bại tương tự như trên

Bạn tạo 1 Trang cảm ơn/ Thất bại bất kỳ rồi dán đường dẫn của trang cảm ơn đó vào mục URL trang cảm ơn/thất bại để trang cảm ơn hiển thị sau khi khách hàng hoàn thành điền form thông tin.

3. Danh sách trường:

Bấm vào từng trường trong “Danh sách trường” để cài đặt dữ liệu:

Bạn có thể cấu hình danh sách trường (theo thứ tự từ trên xuống dưới):

 • Loại: Các kiểu phân loại thông tin mà khách hàng có thể nhập trên form
 • Tên lấy dự liệu: Là tên dữ liệu của trường
 • Nhãn: Nhãn hiển thị của trường
 • Chữ gợi nhắc: Chữ hiển thị bên trong ô nhập thông tin của trường
 • Click vào biểu tượng để bật/tắt chế độ bắt buộc nhập thông tin của trường
 • Chiều rộng: Chiều rộng của trường được hiển thị theo thông số %
 • Chiều cao: Chiều cao của trường được hiển thị theo thông số pixel

Kiểu

Bạn có thể cấu hình các kiểu hiển thị của Form (Kiểu, căn chỉnh, nhãn, chữ input, khoảng cách,...)