Nhảy tới nội dung

Tên miền

Hướng dẫn chi tiết Cách kết nối tên miền của bạn về Tempi

Bước 1: Trỏ tên miền về Hosting của Tempi

Trỏ tên miền chính

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của Tempi:

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính là example.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là abc.example.vn thì chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới với các giá trị như sau:

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cho từng nền tảng mà bạn mua tên miền:

Bước 2: Tạo và xác thực tên miền lại Tempi