Nhảy tới nội dung

Lưu data về API

Hướng dẫn chi tiết cách Lưu thông tin về API

Bước 1: Mở trang bạn muốn lưu data về Gmail. Click trực tiếp vào phần tử Form thông tin để mở Bảng cài đặt -> Lưu dữ liệu.

Bước 2: Bấm vào Thêm kết nối (0/3) -> API và bấm vào Sửa cấu hình.

Bước 3: Cấu hình API

Header: Bạn có thể cấu hình Content Type trong trường hợp cần chỉ định rõ kiểu dữ liệu muốn gửi và Authorization (Token, Api Key) nếu như bạn cần xác thực dữ liệu gửi đến.

API URL : Là đường dẫn url API mà bạn sẽ ghi nhận dữ liệu từ Tempi

JSON: Là trường có thể tùy chỉnh theo định dạng JSON (chỉ cấu hình cho phương thức POST và PATCH)

URL Encoded: Dữ liệu được mã hoá trước khi gửi (chỉ cấu hình cho phương thức POST và PATCH)