Nhảy tới nội dung

Lưu data về Google Sheets

Hướng dẫn chi tiết cách Lưu thông tin về Google Sheets

Bước 1: Mở trang bạn muốn lưu data về Google Sheets. Click trực tiếp vào phần tử Form thông tin để mở Thanh cài đặt -> Lưu dữ liệu.

Bước 2: Bấm vào Thêm kết nối (0/3) -> Google Sheet -> Đăng nhập vào tài khoản Google và chọn tài khoản Google mà bạn muốn liên kết với Form thông tin.

Bước 3: Tạo 1 trang tính từ tài khoản mà bạn đã liên kết với Form rồi dán đường dẫn của trang tính đó vào mục Nhập đường dẫn Google Sheet. Nhấn Lưu để hoàn thành liên kết.