Nhảy tới nội dung

Tên Miền

Bước 1: Trỏ tên miền về hosting của Tempi

Trỏ tên miền chính:

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của Tempi:

Host record: www
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Host record: @
Type (Loại): URL Redirect
Value (Giá trị): http://www.tenmiencuaban.vn\ Lưu ý: Thay tenmiencuaban.vn thành tên miền bạn đang cấu hình.

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là abc.tenmiencuaban.vn thì:
Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: abc
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cho từng nền tảng mà bạn mua tên miền:

Bước 2: Tạo và xác thực tên miền tại Tempi