Nhảy tới nội dung

Trỏ tên miền từ TenTen

Bạn truy cập trang quản trị tên miền của Tenten và nhập thông tin tài khoản:
https://domain.tenten.vn/

  1. Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:

Host record: www
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Host record: @
Type (Loại): A
Value (Giá trị): 103.126.157.33

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.vn, bạn muốn tạo một tên miền phụ là abc.tenmiencuaban.vn thì:
Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: abc
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của Tempi, bạn cần tiếp tục tạo và xác thực tên miền tại Tempi.