Nhảy tới nội dung

Trỏ tên miền từ PA Việt Nam

Bạn truy cập vào trang quản trị tên miền của P.A Việt Nam và nhập thông tin tài khoản:
https://access.pavietnam.vn/

  1. Trỏ tên miền chính:

Trong mục Default/ Cấu hình domain, bạn Thêm mới 2 bản ghi sau:

Host record: www
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Host record: @
Type (Loại): A
Value (Giá trị): 103.126.157.33

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.vn, bạn muốn tạo một tên miền phụ là abc.tenmiencuaban.vn.
Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: abc
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của Tempi, bạn cần tiếp tục tạo và xác thực tên miền tại Tempi.