Nhảy tới nội dung

Trỏ tên miền từ Namecheap

Bạn truy cập vào tài khoản của bạn ở https://ap.www.namecheap.com/, vào mục Account và chọn Domain List.

Bước 1: Tiếp theo, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật bản ghi, bấm nút để truy cập vào phần quản lý tên miền đó.

Bước 2: Chọn mục Advanced DNS -> Add New Record để tạo bản ghi tên miền.

Trỏ tên miền chính

Tạo 2 bản ghi trỏ tên miền chính về hosting của Tempi**.** Bấm vào để thêm bản ghi.

Record: CName
Host: www
Target: kdc.tempi.vn

Host record: @
Type (Loại): A
Value (Giá trị): 103.126.157.33

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là abc.tenmiencuaban.vn.

Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt. Sau đó bạn tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Record :CName
Host : abc
Target: kdc.tempi.vn

Bấm vào để thêm bản ghi.

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của Tempi, bạn cần tiếp tục tạo và xác thực tên miền tại Tempi.