Nhảy tới nội dung

Mã HTML

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Mã HTML trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm HTML

Tại vị trí mà bạn muốn thêm mã HTML, kéo phần tử Mã HTML vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm mã html vào bố cục

Cách cấu hình Mã HTML

Bước 1: Bấm vào phần tử mã HTML -> Bấm vào icon như ảnh minh hoạ để mở bảng Cấu hình Mã HTML.


Cài đặt mã html

Bước 2: Dán đoạn mã HTML vào phần Nội dung.